Adwent ze ??w. Weronik─?
Adwent ze ??w. Weronik─?
2012-12-08 19:43

Kilka my??li ??w. Weroniki Giuliani...

Wspomina ona kilkakrotnie w "Dzienniku" o zwyczaju "bilecików adwentowych": „W ??wi─?tym Adwencie mamy zwyczaj praktykowa─? takie ─?wiczenie: robimy tyle bilecików, ile jest sióstr…; ka??dy inny…; ka??da stara si─? zrobi─?, przez cze??─? dla Dzieci─?tka, najpi─?kniejszy jak potrafi. Nast─?pnie sk??adamy je wszystkie razem i ka??da siostra po kolei podchodzi i losuje jeden”. (por. D IV, 176;180n;193n)

Oto jeden z nich:

Codzienne ─?wiczenie na ka??dy czas, a szczególnie na ten ??wi─?ty Adwent, aby urz─?dzi─? [????óbek] dla ??wi─?tego Dzieci─?tka.

Pierwsze: dok??adne zachowanie tego, co [dana] osoba obieca??a Bogu. Milczenie, w ??─?czno??ci z tym milczeniem, jakie zachowywali Jezus i Maryja. Wyrzeczenie si─? [swojej] woli, aby uczy─? si─? zachowywa─? tylko wol─? Bo??─?. Wewn─?trzne odosobnienie, po??─?czone tak??e z zewn─?trznym, [polegaj─?cym na] nie wychodzeniu do rozmównicy, jak tylko z konieczno??ci; mówi─? o Bogu i trwa─? umys??em w Nim. Oddala─? si─? od wszystkiego i we wszystkim tym, co nie jest wed??ug Bo??ej chwa??y. Ka??dego dnia wykona─? jaki?? uczynek mi??osierdzia wobec bli??nich, a towarzyszy─? ma temu cnota pokory i inne [cnoty]. Szuka─? ka??dego dnia jakiego?? upokorzenia i cierpienia, w zjednoczeniu z tym, co Pan wycierpia?? dla naszej mi??o??ci. I to wszystko pos??u??y do tego, aby ka??dego dnia zrobi─? jeden kwiatek, który b─?dzie dekorowa?? ??wi─?t─? Szopk─? dla Dzieci─?tka Jezus.

Je??li osoby, które b─?d─? to wype??nia─?, s─? zakonnikami, niech czyni─? te ─?wiczenia, które w??a??nie dla nich s─? stosowne i niech ka??dego dnia nawiedz─? Naj??wi─?tszy Sakrament, prosz─?c Go o ??ask─? nawrócenia grzeszników. Laus Deo.